Ytra mat

Ytra mat er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda sem hefur þann tilgang að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Markmið mats og eftirlits er einkum þríþætt.

  • Að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár. 
  • Að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.
  • Að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

Framkvæmd ytra mats á starfsemi grunnskóla er í höndum Námsmatsstofnunar og var Síðuskóli metinn haustið 2014. Nýlega kom út matsskýrsla úr ytra matinu og í kjölfarið var unnin umbótaáætlun til að bæta úr því sem betur mátti fara.

Matsskýrsla vegna ytra mats Síðuskóla 2014.

Umbótaáætlun Síðuskóla vegna ytra mats til maí 2016.